Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 listopada 2022

24 listopada sesja Rady Miejskiej

19 projektów uchwał będzie przedmiotem XLV sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 24 listopada 2022 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XL oraz XLI sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

 Przewiduje się podjęcie uchwał:

•          w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o. o.

•          w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

•          w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2026.

•          w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

•          w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

•          w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie al. Niepodległości i ul. Ignacego Daszyńskiego.

•          w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu i w Brzeziu w rejonie al. Niepodległości oraz ul. Leszczyńskiej.

•          w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią.

•          w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 101/16, położonej w Goli gmina Gostyń.

•          w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

•          w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.

•          w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

•          w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2023-2025.

•          w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/256/20 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gostyniu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostyń oraz nadania mu statutu.

•          w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

•          w sprawie uchylenia uchwały o pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej.

•          w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie „Wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń”.

•          w sprawie zmiany wysokości wskaźników limitujących wysokość dodatku mieszkaniowego.

•          w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedla Tysiąclecia i uchwalenia jej statutu.

oraz obwieszczenia:

•          w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie statutu Gminy Gostyń.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/24_listopada_sesja_Rady_Miejskiej_43274.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl