Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 listopada 2023

23 listopada sesja Rady Miejskiej

24 projekty uchwał będą przedmiotem LVI sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 23 listopada 2023 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z LIII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2023 – 2028.
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego  na 2024 rok na terenie gminy Gostyń.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o. o.
 • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
 • w sprawie przystąpienia gminy Gostyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.
 • w sprawie przystąpienia gminy Gostyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Gostyń w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.
 • w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
 • w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Gostyń, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kościan na okres 2024-2033.
 • w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, położonej w Gostyniu przy ul. Jędrzeja Moraczewskiego.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II 114/1.
 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu.

oraz obwieszczenia:

 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/256/20 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gostyniu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostyń oraz nadania mu statutu.

 

Radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za III kwartał 2023 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/23_listopada_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl