Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 września 2020

1 października sesja Rady Miejskiej

6 projektów uchwał będzie przedmiotem XIX sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 1 października 2020 roku. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołaj Jackowiak zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XVIII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

·         w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Nad Kanią,

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2020 roku,

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2021 roku,

·         w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gostyniu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostyń oraz nadania mu statutu,

·         zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 r.,

·         zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2020 – 2026.

oraz obwieszczeń:

·         w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Gostyniu, w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

·         w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/539/18 Rady Miejskiej w Gostyniu, w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gostyń.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/1_pazdziernika_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl