Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 czerwca 2019

13 czerwca sesja Rady Miejskiej

23 projekty uchwał będą przedmiotem VII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 13 czerwca 2019 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z V sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie. Przed podjęciem uchwał odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Gostyń za 2018 rok.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

1)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gostynia wotum zaufania za 2018 rok,

2)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2018 r.,

3)      w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gostynia z tytułu wykonania budżetu Gminy Gostyń za rok 2018,

4)      w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

5)      zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 r.,

6)      zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2019 – 2024,

7)      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

8)      w sprawie objęcia udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

9)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu w obrębie ulic
Mikołaja Reja, Jana Kasprowicza i Władysława Reymonta,

10)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Jana Kasprowicza i Władysława Reymonta,

11)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego,

12)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. Powiatowi Gostyńskiemu,

13)  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze,

14)  w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,

15)  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

16)  w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń,

17)  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

18)  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

19)  w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy Gostyń na lata 2019-2021,

20)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ul. Leszczyńskiej,

21)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie,

22)  w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele farnym w Gostyniu.

Następnie Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

https://gostyn.pl/13_czerwca_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl